شبکه مبتنی بر نرم افزار SDN

مدیران شبکه همیشه دغدغه های خاص خود را جهت مقیاس پذیری، امنیت، مدیریت اتوماتیک و… داشته اند. چای هوشمند (SmartTEA) در این مقاله جهت آشنایی با راه حل دغدغه های فوق، شبکه مبتنی بر نرم افزار  (SDN) را مختصرا معرفی می نماید. Sdn چیست؟ شبکه مبتنی بر نرم افزار (SDN) رویکردی برای شبکه سازی است که از […]