پروتکل‌ها

network-protocols

شبکه اینترنت بخش‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و ما در زمان های بسیاری از حیطه های مختلف آن استفاده می نماییم ,اما استفاده از این شبکه مراحل زیادی را طی می‌کند تا ما بتوانیم از آن برای خود استفاده کنیم که به آنها پروتکل گفته می‌شود. پروتکل‌ها مجموعه قوانین، ساختار و قراردادهایی هستند که […]